web analytics

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Hofvijver, Den Haag

Hofvijver

Heden den achtsten Juny achttien honderd vier en vijftig, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage: Bernardus Alders, oud zes en veertig jaren, inspecteur van politie, en Hendrik Verboom, oud een en veertig jaren, dienaar van politie, beiden wonende alhier.-

Dewelke verklaard hebben, dat het lijk van een eerstgeboren onvoldragen kind van het vrouwelijke geslacht op den zesden dezer, des morgens ten elf ure, is gevonden in den Hofvijver alhier, zijnde geheel naakt en zonder merkbare teekenen.-

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Comparanten.

[wg]Alders, H Verboom, A de Sonneville.

Den Haag, overlijdensakte 864, 8 juni 1854

Overlijdensakte 864, 8 juni 1854, Den Haag

Overlijdensakte 864, 8 juni 1854, Den Haag

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *