web analytics

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Een Hagenaar terug in Den Haag (fragment). Uit: Wreede portretten. I. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Van Holland ken ik zóo weinig, dat ik mij nu voor neem, in het voorjaar, met een Baedeker, een reis te maken van Zeeland tot Groningen toe. Amsterdam ken ik hoogst oppervlakkig, Rotterdam eigenlijk in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer...

Learn More

Burgerlijke stand in 1941: rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied

Bijlage behoorende bij den vijfden druk van het leerboek voor den burgerlijken stand van het instituut LAURILLARD te ‘s-GRAVENHAGE (Uitgave 1941). De nieuwe rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied (tot Juli 1941). In deze bijlage maken wij melding van de nieuwe rechtsvoorschriften, voor zoover zij voor de Nederlandsche ambtenaren van den...

Learn More

Tussen Den Haag en Leidschendam

Vermakelijk lied. Anoniem, rond 1730. Mooi Saartje, is jouw moeder niet thuis? Tussen Den Haag, Och neen, Fransman, komt vrij in huis, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Ze zette de Fransman eenen stoel, Tussen Den Haag, En zij wierp hem daar een kussen toe, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Het kussentje...

Learn More

Nieuwe Kerk

Na de reformatie in de zestiende eeuw zijn de meeste katholieke kerkgebouwen omgevormd tot hervormde kerkgebouwen. De Nieuwe Kerk in Den Haag, gebouwd in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw, was één van de eerste grote kerken die als hervormde kerk gebouwd...

Learn More

Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij: Hilversum

Geabonneerden aangesloten aan het Telephoonnet in de gemeente Hilversum Volgens de in 1891 uitgegeven Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij (het telefoonboek van 1891) waren er in Hilversum slechts vier aansluitingen, met telefoonnummers van één cijfer: 3. Brandsma, E 4. Gemeentehuis 6. Ledeboer, R. 2. Wassenaar,...

Learn More

‘s-Gravenhage – ‘s-Koningshage

‘s-Gravenhage, Stad der Steden, Hollands roem en Neêrlands lust, Pronkjuweel van onze gouwen, schitt’rend kleinood van de kust, Hoe zal ik uw’ lof bezingen, Schoone, die ’t geheim verstaat, U in een’ gestalt’ te hullen, die zich niet veroud’ren laat? ‘s-Gravenhage, schoon, dat waart ge, reeds in lang vervlogen tijd, Maar...

Learn More

Het Oude Hof

Learn More

Gezicht op Den Haag

Learn More

Jantje

In Den Haag daar woont een graaf, en zijn zoon heet Jantje. Als je vraagt: “Waar woont je pa?” dan wijst hij met zijn handje, met zijn vingertje en zijn duim. Op zijn hoed draagt hij een pluim, Aan zijn arm een mandje. Dag mijn lieve...

Learn More

Zwartboek

Deze foto’s zijn genomen op het Plein (Den Haag), in november 2005. Later op de dag werden opnamen gemaakt voor de film Zwartboek van Paul...

Learn More

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Heden den achtsten Juny achttien honderd vier en vijftig, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage: Bernardus Alders, oud zes en veertig jaren, inspecteur van politie, en Hendrik Verboom, oud een en veertig jaren, dienaar van politie, beiden wonende alhier.- Dewelke verklaard...

Learn More

Verslag van het Archief der Gemeente over 1922

Onderstaand jaarverslag van het Haagse gemeentearchief werd als bijlage 49 opgenomen in het Verslag van den Toestand der Gemeente ‘s-Gravenhage over het jaar 1922. VERSLAG van het Archief der Gemeente over het jaar 1922. Ingevolge Art. 13 mijner Instructie heb ik de eer Uw College het verslag over het archief gedurende 1922 aan te bieden. Weliswaar heeft deze...

Learn More