web analytics

Uit lang vervlogen tijden

Mauritshuis

Posted by on 10 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Mauritshuis

Het Mauritshuis is gebouwd door de architecten Jacob van Campen (bekend van het voormalige Amsterdamse Stadhuis, nu Paleis op de Dam) en Pieter Post (bekend van het Huis ten Bosch, de tegenwoordige residentie van de koningin), voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Johan Maurits was gouverneur van de Nederlandse kolonie in Brazilië van 1636 tot 1644. Het Mauritshuis herbergt tegenwoordig het Koninklijk Kabinet van...

read more

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Posted by on 7 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Haagsche Omtrekken 20 april 1885 (fragment) Damas Indien ik mij beroepen mag op het Plakkaat van 9 December 1539, is het een uitgemaakte zaak dat Karel V, de groote Keizer, het Voorhout stichtte in den nog bestaanden vorm, door het doen planten bij de Kloosterkerk van een dubbele rij boomen. Mij stemt het altijd aangenaam wanneer ik zie hoe zulk een machtig heerscher, die over half Europa den schepter zwaaide, die dag en nacht verdiept was in gewichtige staatszaken en van het eene bloedige slagveld naar het andere toog, — ook nog tijd en lust...

read more

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Posted by on 31 mrt 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Een Hagenaar terug in Den Haag (fragment). Uit: Wreede portretten. I. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Van Holland ken ik zóo weinig, dat ik mij nu voor neem, in het voorjaar, met een Baedeker, een reis te maken van Zeeland tot Groningen toe. Amsterdam ken ik hoogst oppervlakkig, Rotterdam eigenlijk in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer Hollandsche landschapseigenaardigheden zijn mij, als ik het zoo maar bekennen mag, volstrekt ònbekend. Ik wil ze kennen; het is te dwaas, dat iedere Engelschman, dien ik in het...

read more

Burgerlijke stand in 1941: rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied

Posted by on 23 dec 2006 in Bronbewerkingen, Tweede wereldoorlog | 0 comments

Burgerlijke stand in 1941: rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied

Bijlage behoorende bij den vijfden druk van het leerboek voor den burgerlijken stand van het instituut LAURILLARD te ‘s-GRAVENHAGE (Uitgave 1941). De nieuwe rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied (tot Juli 1941). In deze bijlage maken wij melding van de nieuwe rechtsvoorschriften, voor zoover zij voor de Nederlandsche ambtenaren van den burgerlijken stand van belang zijn. I. De bevoegdheden van den Koning genoemd in het B.W. (zie artt. 13, 33, 63, 64, 65, 66, 86, 88, 134, 329, 330, 333, 334 en 474) zijn blijkens...

read more

Tussen Den Haag en Leidschendam

Posted by on 20 dec 2006 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Tussen Den Haag en Leidschendam

Vermakelijk lied. Anoniem, rond 1730. Mooi Saartje, is jouw moeder niet thuis? Tussen Den Haag, Och neen, Fransman, komt vrij in huis, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Ze zette de Fransman eenen stoel, Tussen Den Haag, En zij wierp hem daar een kussen toe, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Het kussentje was van buiten zij, Tussen Den Haag, En van binnen was het fel fenyn, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Hij nam mooi Saartje al bij de hand,...

read more

Nieuwe Kerk

Posted by on 26 nov 2006 in Haagse Prenten, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Nieuwe Kerk

Na de reformatie in de zestiende eeuw zijn de meeste katholieke kerkgebouwen omgevormd tot hervormde kerkgebouwen. De Nieuwe Kerk in Den Haag, gebouwd in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw, was één van de eerste grote kerken die als hervormde kerk gebouwd...

read more

Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij: Hilversum

Posted by on 26 nov 2006 in Bronbewerkingen | 0 comments

Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij: Hilversum

Geabonneerden aangesloten aan het Telephoonnet in de gemeente Hilversum Volgens de in 1891 uitgegeven Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij (het telefoonboek van 1891) waren er in Hilversum slechts vier aansluitingen, met telefoonnummers van één cijfer: 3. Brandsma, E 4. Gemeentehuis 6. Ledeboer, R. 2. Wassenaar,...

read more

‘s-Gravenhage – ‘s-Koningshage

Posted by on 12 nov 2006 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

‘s-Gravenhage – ‘s-Koningshage

‘s-Gravenhage, Stad der Steden, Hollands roem en Neêrlands lust, Pronkjuweel van onze gouwen, schitt’rend kleinood van de kust, Hoe zal ik uw’ lof bezingen, Schoone, die ’t geheim verstaat, U in een’ gestalt’ te hullen, die zich niet veroud’ren laat? ‘s-Gravenhage, schoon, dat waart ge, reeds in lang vervlogen tijd, Maar nog schooner blinkt Ge ons tegen nu ge ’s Koningshage zijt! Waar zijn elders in Europa, aan een’ Seine, Theems of Rijn, Steden, zoo vol schoone pleinen, die een...

read more