web analytics

Geselecteerde bronbewerkingen uit Den Haag en het Gooi

Algemene bronnen

Burgerlijke stand in 1941: rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied. Bijlage behoorende bij den vijfden druk van het leerboek voor den burgerlijken stand van het Instituut LAURILLARD te ‘s-Gravenhage (Uitgave 1941).

Het opleidingsinstituut Laurillard te Den Haag verzorgde o.a. opleidingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand. In 1941 verscheen de vijfde druk van hun Leerboek voor den Burgerlijken Stand. In juli 1941 werd een inlegvel uitgegeven die de gevolgen voor de Burgerlijke Stand van verschillende nieuwe verordeningen behandelde. De tekst van dit inlegvel, getiteld “De nieuwe rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied (tot Juli 1941)”, nemen wij hier op.

Gooische bronnen

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938.

Op 14 februari 1913 werd in het “Hof van Holland” in Hilversum de Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging (HCOV) opgericht. In 1938 bestond de HCOV 25 jaar, en werd een boekje uitgegeven waarin “een overzicht van den 25-jarigen arbeid” werd gegeven. Hierin stond o.a. een overzicht van alle bestuurleden van de eerste 25 jaar, en een lijst van alle leden die sinds de oprichting lid zijn geweest.

DTB Huizen: Lidmaten doopsgezind.

Lidmatenboek der Doopsgezinde gemeente 1683-1813. Aangelegd 1766, met aantekeningen van geboorten en overlijden.

Een transcriptie van de fotokopie die als DTB Huizen 9 aanwezig is op de studiezaal van het Noord-Hollands archief in Haarlem.

Haagsche bronnen

Jaarverslag van het Haagse gemeentearchief over 1922.

Het eerste jaarverslag van het Haagse gemeentearchief (tot 31 december 1922 ressorteerde het archief onder de Dienst voor Kunsten en Wetenschappen o.l.v. Dr. H. E. van Gelder), geschreven door de nieuwe gemeentearchivaris, Dr. W. Moll. Moll zou meer dan 30 jaar gemeentearchivaris van Den Haag blijven.

Lijst van personen, die bij de Municipaliteit naar een of ander ambt gesolliciteerd hebben in het jaar 1795.

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie. Gevonden in den Boedel van wijlen de Procureur van den Haag Van den Cocq, na de revolutie Lid van de Municipaliteit van den Haag. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. 882, Haags Gemeentearchief, Spui 70, Den Haag.

Lijst van personen, die herstelling in hun vroeger ambt verzoeken.

Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag, anno 1814. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. 883, Haags Gemeentearchief, Spui 70, Den Haag.